THE WEDNESDAY GLAMOUR 15!

Anita LouiseBillie DovePatricia MorisonVirginia MayoBette DavisDorothy LamourElizabeth TaylorGreta GarboGail PatrickLizabeth ScottLilyan Tashman Vera EllenWynne GibsonAnn Margret Kay FrancisHave a glamorous Wednesday!

Anita Louise

Billie Dove

Patricia Morison

Virginia Mayo

Bette Davis

Dorothy Lamour

Elizabeth Taylor

Greta Garbo

Gail Patrick

Lizabeth Scott

Lilyan Tashman 

Vera Ellen

Wynne Gibson

Ann Margret 

Kay Francis

Have a glamorous Wednesday!